Skip to content Skip to footer
FRONTAL

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH I KLIENTÓW FRONTAL ALUMINIUM SP. Z O.O. SP.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma FRONTAL ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA , z siedzibą w KONIN 62-510 UL. MARANTOWSKA 5 (zwana dalej FRONTAL) przetwarza dane osobowe pozyskane jedynie w sposób zgodny z prawem, miedzy innymi na podstawie zawieranych transakcji handlowych, świadczenia usług, z legalnych źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych kontrahentów i bazę kontaktową w której znajdować się mogą Państwa dane oraz dane Państwa reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników i pracowników. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. (Art. 4. 1 RODO). W przypadkach, w których klient jest podmiotem innym niż osoba fizyczna, pojęcie dane osobowe obejmuje dane osobowe Państwa przedstawicieli, np.: członków zarządu, partnerów, prokurentów, pełnomocników, przedstawicieli, pracowników lub innych osób fizycznych występujących w Państwa imieniu, a obowiązki Domet wynikające z RODO mają zastosowanie do takich osób. Pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma: FRONTAL ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA , z siedzibą w KONIN 62-510 UL. MARANTOWSKA 5, NIP: 665-298-86-21, REGON:302055875. Z Administratorem można się kontaktować: – osobiście lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KONIN 62-510 UL. MARANTOWSKA 5 – mailowo na adres e-mail: rodo@frontal.pl – lub telefonicznie pod numerem telefonu: 063 / 2112199
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach ściśle związanych z prowadzeniem przez Administratora działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży towarów i usług. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie jednej z przesłanek: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO:
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W oparciu o w/w przepis FRONTAL przetwarza dane osobowe klientów: – będących osobami fizycznymi, wspólnikami spółek osobowych oraz ich reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, pracowników i osób wskazanych do kontaktów, – a w przypadku firm, przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych niebędących osobami fizycznymi: przetwarzane są dane ich reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, pracowników i osób wskazanych do kontaktów, w celach związanych z realizacją umowy i transakcji kupna-sprzedaży oraz wynikających z nich gwarancji. Do celów szczegółowych należą między innymi: – nawiązywanie kontaktów telefonicznych i mailowych, – wystawianie dokumentacji księgowej niezbędnej do dokumentowania transakcji sprzedaży, – wysyłanie korespondencji firmowej w formie papierowej oraz elektronicznej (faktury, umowy, pisma, wezwania do zapłaty, informacje, oferty handlowe, itp.), – realizacja zamówień, wysyłek i dostaw towarów, – obsługa reklamacji.
  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. W oparciu o w/w przepis FRONTAL przetwarza Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków i zobowiązań określonych w przepisach, miedzy innymi w: przepisach podatkowych, w oparciu o Ustawę o rachunkowości i innych przepisach mających zastosowanie dla FRONTAL ALUMINIUM Sp. z o.o. Sp. komandytowa.
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. W odniesieniu do w/w przepisu FRONTAL może przetwarzać Państwa dane osobowe min.: do celów administracyjnych, prowadzenia polityk wewnętrznych, planowania finansowego i budżetowania, składania ofert, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 3. Prawnie uzasadnione interesy Administratora
  Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to przede wszystkim: – oferowanie klientom FRONTAL produktów i usług będących w ofercie FRONTAL, czyli marketing bezpośredni własnych towarów i usług Administratora, – cele statystyczne i analityczne, – optymalizacja produktów, optymalizacja procesów obsługi, – budowanie wiedzy o naszych klientach i ich potrzebach oraz lepszy dobór towarów i usług do potrzeb klientów, – monitoring wizyjny na terenie prowadzonej działalności przez Administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, – ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, – windykacja należności.
 4. Powierzenie przetwarzania i udostępnianie danych osobowych
  Administrator udostępnia Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym w zakresie: usług bankowych, usług kurierskich i transportowych, usług archiwizacji lub niszczenia dokumentów i nośników informatycznych, usług ubezpieczania należności, faktoringu, usług prawniczych i windykacyjnych, obsługi IT.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz innych organizacjach międzynarodowych.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych
  Biznesowe dane kontaktowe i dane związane z umowa są usuwane jedynie w przypadku sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres łączącej nas współpracy lub okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów FRONTAL, o których mowa w pkt. 4 powyżej a do celów dowodowych do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu wzajemnych stosunków gospodarczych. W przypadku przetwarzania danych na mocy udzielonej przez Państwa zgody, dane te będą przetwarzane nie dłużej niż realizacja celu w jakim zostały zebrane lub do czasu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą
  Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny: – za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FRONTAL ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA , z siedzibą w KONIN 62-510 UL. MARANTOWSKA 5 – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@frontal.pl
 8. Prawo do wniesienia skargi
  Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Automatyczne profilowanie
  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje zautomatyzowanego profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Obowiązek i dobrowolność podania danych
  Podanie Państwa danych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji współpracy biznesowej. W sytuacji, w której nie podadzą Państwo danych osobowych, możliwe jest ograniczenie możliwości zawarcia umowy i jej wykonania, co oznacza, że gromadzenie danych dla tego celu jest konieczne, wynika z przepisów prawa i jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w celu realizacji przez FRONTAL prawnie uzasadnionego interesu jest dobrowolne, ale konieczne dla osiągnięcia wyżej podanych celów. W przypadku zgody dane osobowe są podawane przez klienta dobrowolnie, a jej nieudzielenie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.
 11. Oświadczenie Administratora Danych
  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.